How all of these work?
At the beginning there is a brain storming. Unnecesarily good things come out of it but this is the most interesting part of the proccess in which everything is allowed.
 
Jak to wszystko powstaje?
Na początku jest burza mózgów. Niekoniecznie wynikają z niej dobre rzeczy, ale to jeden z najciekawszych etapów całego procesu, kiedy wszystko wolno.
Part two
We put the best ideas to the computer. Next we change them in various possible ways as long as we find the one which we delight the most.
 
Drugi etap
Przerzucamy najlepsze koncepcje do komputera. Tam je przekształcamy na różne możliwe sposoby szukając tego, co nas ostatecznie rozłoży na łopatki.
Part three
We choose together the best version of which we think - this it IT!
 
Trzeci etap
Wybieramy wspólnie najlepszą dopracowaną wersję czując, że to właśnie TO!
Final part
This is how it works. However it doesn't mean that it is simple and quick process in every case. 
 
Etap finalny
I tak to powstaje. Nie zawsze znaczy jednak, że jest to prosty czy szybki proces.
We are waiting for new challenges.
Czekamy na kolejne wyzwania.
Back to Top